Privacybeleid van Julia-Rosa.nl

Julia-Rosa.nl host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Op de Gebruikers zijn mogelijk verschillende beschermingsnormen van toepassing en daarom zijn op bepaalde Gebruikers mogelijk uitgebreidere normen van toepassing. Meer informatie over de beschermingscriteria is te vinden in het artikel Toepasselijkheid.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren
  • Google AdsensePersoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • Analyses
  • Google Analytics met geanonimiseerd IP, Google Analytics, Direct verzamelde analyse, Display Advertising-extensie voor Google Analytics, Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel), Google Ads conversietracking en WordPress StatPersoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
  • Facebook Analytics for AppsPersoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
  • User ID-uitbreiding voor Google AnalyticsPersoonsgegevens: Cookie
 • Contact met de Gebruiker
  • ContactformulierPersoonsgegevens: e-mailadres; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam
  • Telefonisch contactPersoonsgegevens: telefoonnummer
 • Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU
  • Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van toestemming, Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen en Doorgifte van Persoonsgegevens van de EU en/of Zwitserland naar de VS op basis van het PrivacyschildPersoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes
 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms
  • Google+ +1-knop en sociale widgets en Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgetsPersoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • Remarketing en gedragsgerichte reclame
  • Facebook RemarketingPersoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • Spambescherming
  • Google reCAPTCHAPersoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • Weergave van content van externe platforms
  • Google FontsPersoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
  • Vimeo video en YouTube video widgetPersoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

 • HostingOnze server staat in Denemarken bij One.com Alle relevante info vindt u hier:
  https://www.one.com/nl/info/privacy-policy.
  https://help.one.com/hc/nl/articles/360000253649-Wat-doet-One-com-met-betrekking-tot-de-AVG-
  https://help.one.com/hc/nl/article_attachments/360000025778/data-processing-agreement-eng.pdf
  Their offices and contact data can be found here: https://www.one.com/en/info/contact-information
 • WordFence security suitehttps://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
 • SEOGOonline.nl helpt ons met de SEO, hun algemene voorwaarden vindt u hier:
  https://www.goonline.nl/algemene-voorwaarden/
 • Gebruikersidentificatie via een ‘universally unique identifier’ (UUID)Julia-Rosa.nl kan Gebruikers volgen door het opslaan van een zogehete ‘universally unique identifier’ (afgekort UUID) voor analytische doeleinden of voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het blijft geactiveerd tussen het actief zijn van de Applicatie en updates, maar is verloren als de gebruiker de Applicatie verwijderd. Een herinstallatie creërt een nieuw UUID.

Contactinformatie

 • Eigenaar en VerwerkingsverantwoordelijkeBroens Couture
  Hogestraat 52
  6651 BM DrutenEigenaar contact-e-mailadres: info@julia-rosa.nl

Volledige tekst van het beleid

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Broens Couture
Hogestraat 52
6651 BM Druten

Eigenaar contact-e-mailadres: info@julia-rosa.nl

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat Julia-Rosa.nl zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; voornaam; telefoonnummer; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Julia-Rosa.nl.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Julia-Rosa.nl gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Julia-Rosa.nl haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Julia-Rosa.nl specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Julia-Rosa.nl of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Julia-Rosa.nl dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Julia-Rosa.nl en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Julia-Rosa.nl (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Analyses, Adverteren, Contact met de Gebruiker, Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Spambescherming en Weergave van content van externe platforms.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.